Arbeidsavklaringspenger (AAP)

AAP:

Det er et vilkår for tilkjennelse av AAP at arbeidsevnen din er redusert med 50%. Videre er det et vilkår at sykdom, skade eller lyte må være en vesentlig medvirkende årsak til at du har redusert arbeidsevne. Det må være en viss mulighet for at arbeidsevnen din kan bli bedre gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller oppfølging fra NAV. Det er også et vilkår at en oppfyller aktivitetsplan som utarbeides i samråd med NAV. 

Hovedregelen er at man kan motta AAP i maksimalt 3 år AAP perioden på 3 år kan forlenges i inntil 2 år dersom brukeren:

  1. på grunn av sykdom/skade først kunne begynne i tiltak/behandling etter langvarig utredning
  2. på grunn av sykdom/skade ikke kunne kombinere behandling og tiltak
  3. du kan også få AAP i inntil to år for å fullføre et innvilget opplæringstiltak

Ta kontakt med oss dersom du vurderer å klage på vedtak om AAP.