Priser

Vanlig timepris er fra kr 1.450,- eks mva. og oppover avhengig av type sak.

Fastpris

Ektepakt Kr. 4.000 pluss 25% kr. 5.000 totalt

Samboeravtale Kr. 4.000 pluss 25% kr. 5.000 totalt

Fremtidsfullmakt Kr. 4.000 pluss 25% kr. 5.000 totalt

Forsikring

I noen sakstyper inngår rettshjelpdekning i forsikringsavtalen. Vi hjelper deg med å undersøke om du har en forsikring som dekker deler av kostnadene.

Mange har også forsikringsordninger gjennom fagforening, Help eller andre. Du har fritt advokatvalg og kan velge den advokaten du selv vil om du har slik forsikring.

Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Inntektsgrensene er pr i dag 320.000 dersom du er enslig eller over 490.000 for husstander. Nettoformuen må ikke være over 100.000 kroner.
Fylkesmannen kan i enkelte tilfelle dispensere fra inntekts- og formuesgrensene.

Uavhengig av inntekt og formue kan en få fri rettshjelp i utlendingssaker, i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker, i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern, i saker om militærnekting, saker om tvangsekteskap, saker der en som voldsoffer krev erstatning av gjerningsmannen, saker om erstatning for straffeforfølgning og i saker som gjelder melding til politiet om menneskehandel.

Egenandel

Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Hvis du har en årlig bruttoinntekt under 100 000 kroner, skal du ikke betale egenandel.

I saker med fritt rettsråd er egenandelen én gang den offentlige salærsatsen (som per januar 2022 er 1121 kroner). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen.