Foreldretvister og barnefordeling

Samlivsbrudd kan være smertefulle og krevende. Særlig utfordrende kan det være når en har felles barn. Dersom foreldrene ikke klarer å komme frem til gode avtaler om barnas bosted og samvær for barna, kan det bli behov for hjelp av en advokat som har gode kunnskaper og erfaring innen fagfeltet.

Avgjørelser om hvor barn skal bo og hvilket samvær de skal ha styres av et overordnet prinsipp om Barnets beste.
Prinsippet følger av barneloven § 48, i Grunnloven 104 annet ledd og FN konvensjon om barns rettigheter art. 3. nr. 1.

Prinsippet om barnets beste skal gjennomsyre prosessene som vedrører barn og deres rettigheter.
Ved samlivsbrudd/seperasjon der det er barn under 16 år, må foreldrene møte til mekling. Dette følger av barneloven § 51. Klarer ikke foreldrene å bli enig om barnas bosted og samværsordning med bistand fra familiekontoret, kan partene få bistand fra retten. Fremmes saken for retten, er det et prosessuelt krav at det fremlegger en meklingsattest ikke eldre enn seks måneder jf. barneloven § 51, første ledd.

Saken fremmes ved at saksøkeren sender «stevning» til retten. Etter at retten har mottatt stevningen gis den saksøkte en frist (vanligvis tre uker) til å inngi et «tilsvar». Det anbefales å få bistand av advokater i den rettslige prosessen, da tvisteloven setter krav til innhold i stevning og tilsvar.

Retten plikter å prioritere saker som omhandler barn. Den rettslige prosessen er meklingsorientert og skjer i saksforberedende rettsmøter. Dommer har rolle som mekler ofte i fellesskap med en psykolog. Målsettingen med rettsmøtene er å få foreldrene til å inngå avtaler, enten en endelig avtale eller avtaler om foreløpige ordninger for en bestemt tidsperiode. Det er en klar fordel for barnet dersom foreldrene klarer å komme frem til avtaler og samarbeide om disse. Med det senkes ofte konfliktnivået mellom foreldrene, hvilket gir økt trivsel og trygghet til barnet.

Lykkes ikke foreldrene i å komme frem til en avtale om barnets bosted og samvær, blir det rettssak, dvs. hovedforhandling. Min erfaring er at foreldrene i de fleste sakene klarer å komme frem til gode avtaler for sine barn.
Som utdannet pedagog og med erfaring fra skoleverket på samtlige trinn, inklusive videregående, har jeg over mange år arbeidet med barn og ungdommer. Dette har gitt meg innsikt og kunnskaper om barn og deres behov. Kunnskaper som jeg får god bruk for i mitt arbeide som advokat. En stor del av porteføljen til advokatkontoret er foreldretvister. Dette har gitt meg en allsidig og grundig kompetanse innen fagfeltet.

Ta kontakt dersom du ønsker å drøfte saken din med meg.