Skole og utdanning2021-12-13T10:06:14+00:00

Skole og utdanning

Barn og unge har rett og plikt til opplæring inntil de har fullført tiende skoleår. Det er opplæringsloven som regulerer innholdet i opplæringen. Noen foreldre velger å gi sine barn hjemmeundervisning. Opplæringsloven gjelder også for disse barna.

Barn og unge har rett til et godt og trygt skolemiljø. Kapittel 9A i opplæringsloven har bestemmelser om nulltoleranse for mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse og trivsel. Alle som arbeider i skolen skal følge med på dette og gripe inn dersom det avdekkes kritikkverdige forhold for elven eller elevene.

Dersom en elev ikke har et godt og trygt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene klage til statsforvalteren. Dersom statsforvalteren mener at skolen ikke har oppfylt sin aktivitetsplikt, kan statsforvalteren pålegge skolen tiltak. Dersom skolen ikke følger pålegget, kan statsforvalter bl.a. ilegge skoleeier bot.

Jeg har erfaring fra denne type saker. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker hjelp i sak om skolemiljø.

Alle elever har rett til en opplæring som tar hensyn til den enkelte elevs måte å lære på. Dersom eleven ikke får et tilfredsstillende utbytte av den vanlige undervisningen, vil eleven kunne ha rett til spesialundervisning.

Jeg har erfaring med mange saker innen skole og utdanning. Min utdanning som pedagog, samt min mangeårige arbeidserfaring fra skoleverket både som lærer og rektor, gir meg et godt faglig grunnlag for denne type saker. Jeg har arbeidet på alle skoletrinn, grunnskole og videregående skole.

Go to Top