Testament

Etter at en person er død, skal arven deles mellom de etterlatte. Arveloven har regler for hva som
skal skje med verdier og forpliktelser som den avdøde hadde. Norsk lov bestemmer hvilke arvinger
som skal ta arv. Dette kan til en viss grad endes ved at det er opprettet et testament. Dersom avdøde
ikke har livsarvinger (barn eller adoptivbarn), kan testator testamentere bort sine eiendeler etter
eget ønske. Har testator livsarvinger, vil han/hun kun kunne råde over 1/3 av arven. 2/3 skal gå til
livsarvingene.

Formuleringene i et testament må være klare og tydelige. Det er flere lovbestemte formkrav til
opprettelsen av et testament. Det er ikke et krav at du må ha advokathjelp, men det kan være en
fordel, da du med det sikres at testamentet er gyldig.

Dersom du har opprettet et testament tidligere og vil skrive et nytt testament, bør det klart skrives at det gamle testamentet tilbakekalles og at det er det siste testamentet som skal gjelde.

Vi anbefaler at originaltestamentet oppbevares i nærmeste tingrett. Med det sikres en at
testamentet blir funnet ved testators dødsfall.