Saker etter folketrygdloven – NAV

Mange opplever kontakten med NAV som vanskelig. Ønsker du å påklage vedtak om uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, sykepenger, eller andre ytelser etter folketrygdloven, hjelper vi deg gjerne. Vi har lang erfaring med NAV saker og har ofte vunnet igjennom ved klager til NAV eller saker fremmet for Trygderetten. Vi hjelper også med generell informasjon, juridiske vurderinger og søknader på ulike ytelser som AAP, uførestønad, dagpenger osv.

Arbeidsavklaringspenger

Formålet med arbeidsavklaringspenger (AAP) er å sikre inntekt for et medlem som på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått nedsatt arbeidsevne. Dersom en skal kunne motta AAP kreves det at en gjennomfører konkrete tiltak som tar sikte på å bedre arbeidsevnen. Ifølge folketrygdloven § 11-6 må en ta del i aktiv behandling, eller delta på et arbeidsrettet tiltak eller motta annen oppfølging. Dette for å skaffe seg eller beholde arbeid. Det kreves at din arbeidsevne må være redusert med 50 % eller mer. Bortfallet av arbeidsevne må skyldes sykdom, skade eller lyte.

AAP innvilges for en avgrenset periode. I folketrygdloven § 11-12 står det at en skal kunne motta AAP «så lenge det er nødvendig for at medlemmet skal kunne gjennomføre fastsatt aktivitet med sikte på å komme i arbeid.» Men hovedregelen er at en mottar AAP i maksimalt 3 år.

Denne 3 års perioden skal kunne forlenges i enda inntil 2 år. Men det er strenge krav til forlengelse av AAP perioden.

Vi har omfattende erfaring med juridisk bistand knyttet til arbeidsavklaringspenger. Dette gjelder fremsettelse av søknad, klage på avslag på søknad om AAP, forlengelse av AAP periode, feilutbetalte AAP stønader, med mer.

Uføretrygd

Reglene om vilkår for uføretrygd finner en i folketrygdloven (ftrl.) kapittel 12. Formålet med uføretrygd er å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte (ftrl. § 12-1). Inntektsevnen må være nedsatt med mer enn 50 %. For å få rett til uføretrygd kreves det at en har gjennomgått hensiktsmessig behandling eller arbeidstiltak for å bedre inntektsevnen.

Vår erfaring er at mange møter motstand hos NAV nettopp i forhold til spørsmålet om hensiktsmessig behandling. Mange opplever at de til tross for omfattende medisinsk behandling ikke bedrer sin arbeidsevne og funksjonsevne. Imidlertid kommer NAV ofte til at ytterligere behandling kan være formålstjenlig. Vi har hatt mange saker som omhandler dette temaet. Erfaringen vi har gjort oss er at NAV ofte overstyrer de medisinske vurderinger som foreligger. Mange får avslag på sin søknad om uføreytelse. Mange vinner frem ved å klage til overinstansene (NAV klageinstans eller Trygderetten).

Situasjonen kan være den at en har gjennomført eller forsøkt å gjennomføre hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak uten at inntektsevnen er bedret. Igjen møter mange motstand fra NAV da de erfarer at NAV stiller krav om enda flere arbeidsrettede tiltak. Dette selv om en har gjennomført mange arbeidsrettede tiltak tidligere. NAV kan fortsetter å kreve flere arbeidsrettede tiltak selv om en har måttet avbryte tidligere arbeidsrettede grunnet sykdom eller høyt symptomtrykk som følge av sine diagnoser. Erfaringsmessig har NAV krevd flere arbeidsrettede tiltak selv om tiltaksrapporter konkluderer med at brukeren har liten eller ingen restarbeidsevne. Vi har hatt saker der NAV ikke vurdere vilkåret som innfridd selv om personen har gjennomført flerfoldige arbeidsrettede tiltak uten at dette har ført til bedring i arbeidsevnen.

Når en søker om uførestønad må funksjonsevnen være dokumentert av lege eller annet helsepersonell. Dette fordi at inngangsvilkåret til uføretrygd er at sykdom, skade eller lyte må være hovedårsaken til funksjonsnedsettelsen i arbeidsevnen. Når det skal avgjøres om det foreligger sykdom i folketrygdlovens forstand skal det legges det til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis, eksempelvis gir ikke sosiale eller økonomiske problemer gir rett til uføretrygd, (ftrl. § 12-6). Dokumentasjon av sykdommen, forsøkte behandlingsalternativer, samt medisinske vurderinger av funksjonsevne er sentrale momenter i en uføresøknad/klageprosess. I vårt arbeid med klagesaker, har vi et høyt fokus på få oppdaterte medisinske dokumenter fremlagt.

Vi har også erfaring med blant annet overgangsstønad, dagpenger, sykepenger og tilbakebetalingssaker.